Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ve Bağlı Kuruluşlarımız İçin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Kesin Sınav Sonuçları


          24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar kapsamında, sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen hak sahiplerinin girmiş oldukları sınavda başarılı olanlara ait kesin liste ekte yayımlanmıştır. 


         Bu ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

         Yayımlanan liste sözlü sınav listesi olup, 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı tebliğin “Hak Sahipliği Açısından Kapsamın Belirlenmesi” konulu 5. Maddesinin 2. Fıkrasının a bendinde belirtilen, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) bendinin (8) numaralı alt bendinde belirtilen şart gereği sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvurusu kabul edilen ve sözlü sınavda başarılı olan personelin “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” devam ettiğinden güvenlik soruşturması sonuçları Tespit Komisyonunca ayrıca değerlendirilecek olup İlgililerin şartları sağlayıp sağlamadığına göre ayrıca karar verilecektir. 

         İlgililere ilanen tebliğ olunur.

31.03.2018 Sonuçlar için tıklayınız.