ASDEP PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR.

KASTAMONU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NCE
“AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” (ASDEP) KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE DANIŞMA YÖNLENDİRME ELEMANI/ASDEP GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR.
 

Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılması yoluyla vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin buluşturulmasının ve söz konusu hizmetlerin vatandaşlara sağladığı imkânların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesinin amaçlandığı Aile Sosyal Destek Programının hayata geçirilmesi için;
4734 Sayılı kanunun Ek 8.inci maddesi ve “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ve Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik’in 5. Maddesi doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılacak olup; Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün belirleyeceği çalışma bölgelerinde görevlendirilmek üzere 10 Danışma Yönlendirme / ASDEP Görevlisi alımı yapılacaktır.
 Başvuranlar arasından puan sıralamasına göre  puanı en yüksek 50 kişi arasından 10 kişinin mülakat yoluyla alımı yapılacaktır.
Ön başvurular, 24.04.2017 - 18.05.2017 tarihleri arasında  gerçekleştirilecek olup; aşağıdaki şartları uygun olanların;
 
    1. Türk vatandaşı olan,
    2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
    3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
    4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
    5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
   6. Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan, 
  7.Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
  8.Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan,
   9.ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan, (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvurular kabul edilir.)
    10. Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre yukarıdan aşağı sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday(50 kişi)  içerisinden yapılan mülakat/değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan 10 kişi ASDEP görevlisi olarak çalıştırılacaktır.

  
Adaylar;
1-İkametgâh,
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3-Adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden de alınabilir),
4-Sağlık raporu (Aile Hekimliğinden de alınabilir),
5-Diplomanın aslı ya da noter onaylı örneği
6-KPSS sonuç belgesi (2015/2016  yılı KPSS P3 puanı)
7-Yeni çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf
8-Varsa alanla ilgili sertifika ve belgeler
9-İş Kur dan alınmış iş arayan kayıt belgesi
10-Başvuru Formu (Başvuru Formunu İndirmek için Tıklayınız.)
11-CV veya özgeçmiş belgesi

12-Başvuru dilekçesi ile birlikte başvurularını 18/05/2017 Perşembe  günü mesai bitimine kadar şahsen Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne yapabileceklerdir. Başvuru tarihinin bitiminden sonra yapılacak sıralama işleminden sonra adaylar mülakat için çağrılacaktır.
 
 
 
 

 
 
BAŞVURU YERİ: Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Candaroğulları Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:39-A KASTAMONU
Telefon : 0 366 2149218-2124262
Faks : 0366 2149217